^Do góry
baner

Bractwo Mokrego Pokładu – zmiany organizacyjne.

W środowisku marynarzy śródlądowych występuje silna potrzeba odbudowy żeglugi towarowej na polskich drogach wodnych. Po okresie „szoku” wywołanego upadkiem żeglugi na Odrze zaczynamy dostrzegać pozytywne zmiany w podejściu do odbudowy śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Podpisane Europejskie Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (ang. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) - Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do odbudowy trzech dróg wodnych tj.: E-30, E-40 i E-70. Ratyfikacja porozumienia zmienia całkowicie podejście Polski do transportu po wodach śródlądowych. Polskie drogi wodne stanowią obecnie przeszkodę w transporcie towarów barkami zarówno: wschód – zachód jak i północ – południe Europy. Musimy postępować zgodnie z ratyfikowanymi zobowiązaniami, które są korzystne dla nas i całej Europy. Zapowiedziano utworzenie funduszu na rzecz żeglugi śródlądowej. Prowadzone są bardzo intensywne rozmowy z inwestorami, które tworzyć będą konsorcja, a w ich skład wejdą m.in. spółki energetyczne, banki…

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedłożyło do konsultacji w zasadzie 5 propozycji modernizacji Odry do IV klasy żeglowności. Jako przyszli użytkownicy tych dróg mamy prawo, ale i obowiązek wziąć udział w konsultacjach. Nie powinno zabraknąć głosu braci marynarskiej w tak ważnej kwestii jak modernizacja dróg wodnych w Polsce. Utrzymywanie III klasy żeglowności jest bardzo kosztowne i nie wiąże się z żadnymi dotacjami z UE oraz Banku Światowego. Ponadto III klasa żeglowności nie daje możliwości zwrotu poniesionych nakładów na inwestycje wodne. Opłacalność przewozów barkami jest tym wyższa im bardziej wykorzystuje się tonaż oraz pojemność statku. Jednym z głównych parametrów jest właśnie optymalne zanurzenie jednostki pływającej. Mniejsza głębokość niż 2,5 m nie ma racjonalnego i ekonomicznego uzasadnienia. Nikt rozsądny nie wyda miliardów złotych na śródlądowe drogi wodne, jeśli nie będzie można uzyskać w/w głębokości.

Wszyscy wodniacy zrzeszeni w BMP oczekują konkretnych projektów i realizacji robót w systemie: „projektuj i buduj”. W śród wodniaków istnieje obawa zaniechania przebudowy dróg wodnych w Polsce i dlatego właśnie problematyka ta wzbudza duże zainteresowanie. Członkowie BMP także chcą brać czynny udział w przywracaniu przewozów towarowych na Odrze i swoim marynarskim doświadczeniem służyć w konsultacjach nad projektami modernizacji Odry do IV klasy żeglowności.

Istnieje pilna potrzeba uaktywnienia środowiska poprzez nawiązanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi drogami wodnymi, administracją Wrocławia a szczególnie z koordynatorem ds. rzek we Wrocławiu Piotrem Misiakiem, armatorami, stoczniami, zakładami świadczącymi usługi dla armatorów z wszelkimi osobami prawnymi i organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami lobbującymi za żeglugą śródlądową i działającymi na rzecz przywrócenia transportu towarowego drogami wodnymi w Polsce. Pierwszą firmą, z którą powinniśmy podjąć bliską współpracę jest OT LOGISTICS. Podkreślić należy, że Pani Anna Kutrzuba w imieniu OT LOGISTICS – złożyła ofertę takiej współpracy ze środowiskiem wodniackim, deklaracja obejmuje pomoc w obsłudze księgowej oraz prawnej. Tego rodzaju współpraca została w pełni zaakceptowana przez członków Bractwa Mokrego Pokładu.

Świętujące w bieżącym roku swoje 15-lecie Bractwo Mokrego Pokładu działało, jako fanklub Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Członkowie Bractwa pracowali przy remontach zabytkowej floty, opracowywali projekty urządzeń okrętowych, uczestniczyli w szeregu projektach Fundacji związanych z historią żeglugi śródlądowej. Oczywiście, robiliśmy to wszystko bezpłatnie. W zamian mogliśmy raz w miesiącu spotykać się na pokładzie zabytkowych statków przynależnych do Muzeum Odry, czyli FOMT. Obecnie Zarząd Fundacji oczekuje od Bractwa Mokrego Pokładu wsparcia finansowego i partycypacji w kosztach utrzymania statków muzealnych. Jednak Bractwo od początku swego istnienia nie dysponowało finansami i nie miało możliwości ich gromadzenia. Aby stworzyć takie możliwości powstała propozycja rejestracji Bractwa Mokrego Pokładu w sądzie, jako stowarzyszenia. Została jednak odrzucona z uwagi na sporą ilość istniejących już organizacji o podobnym profilu i celu działania. Tworzenie kolejnego stowarzyszenia dla tych samych członków mija się z celem. Rozważane też było utworzenie Towarzystwa Żeglugi Śródlądowej na wzór Ligii Morskiej. Pomysł może dobry, ale wymaga wielu zabiegów. Realizacja tego projektu została zawieszona do czasu, aż powstaną bardziej sprzyjające warunki do jego działalności, jako podmiotu z możliwością działalności gospodarczej, sponsorskiej, jak i charytatywnej. Ciekawe rozwiązanie zaproponował prezes Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ Waldemar Rybicki. W ramach działalności Stowarzyszenia można utworzyć Koło Bractwa Mokrego Pokładu, działającego nadal na rzecz FOMT i Muzeum Odry, z możliwością pozyskiwania funduszy na subkonto przy Stowarzyszeniu. Rozwiązanie to ma swoje uzasadnienie w składzie osobowym Bractwa, których znaczna część jest członkami Stowarzyszenia a pozostali to w 90% absolwenci TŻŚ, którzy po wypełnieniu deklaracji wejdą w skład Stowarzyszenia. W dniu 18 listopada 2017 r. nastąpiło utworzenie Koła BMP przy Stowarzyszeniu Absolwentów TŻŚ. W związku z brakiem osobowości prawnej Bractwo nie może być stroną w obrocie prawnym, dlatego w ramach koła reprezentowanie Bractwa przejmie Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie będzie reprezentować Bractwo Mokrego Pokładu w stosunkach z innymi podmiotami prawnymi w tym z FOMT. W ramach konta Stowarzyszenia utworzone zostanie subkonto, na którym będą mogły być gromadzone środki finansowe do wykorzystania przez BMP.

Środkami zgromadzonymi na subkoncie dysponować będzie BMP na cele statutowe. Techniczne przeprowadzenie organizacji konta oraz działalności w ramach Stowarzyszenia Koła BMP uzgodnione zostaną z Zarządem Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ. Koło BMP wchodzące w skład Stowarzyszenia TŻŚ liczy obecnie 18 członków. Po złożeniu deklaracji absolwenci TŻŚ stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia a pozostałe osoby pragnące przystąpić do Stowarzyszenia uzyskują członkostwo po zatwierdzeniu ich przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie opłacają składki w wysokości 5 zł miesięcznie. Zasady i charakter organizacji BMP nie ulega zmianie. Członkowie Bractwa Mokrego Pokładu deklarują wolę dalszej pracy na rzecz Muzeum Odry i stałego wspierania jego działalności w postaci wolontariatu a także dotowania w miarę posiadania środków finansowych gromadzonych na subkoncie w Stowarzyszeniu.

Nadal będziemy się spotykać raz w miesiącu. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani żeglugą, miłośnicy sportów wodnych, wszyscy sympatycy naszego Bractwa Mokrego Pokładu. Członkostwo w Stowarzyszeniu Absolwentów TŻŚ nie jest warunkiem. Tematyka spotkań obejmuje całość problematyki żeglugowej. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i nie ma z góry narzuconych ram organizacyjnych.  Zapisy na stronie internetowej BMP są wciąż aktualne z jednym może wyjątkiem tj. miejsca spotkań, które na dzień dzisiejszy; będzie to sala konferencyjna przy ulicy Kleczkowskiej 50, czyli w dawnej siedzibie Żeglugi na Odrze a obecnie OT Logistics.

Spotkanie tzw. „opłatkowe” jest planowane na dzień 14 grudnia 2017 r. o godz. 17,00 w sali konferencyjnej na parterze przy ulicy Kleczkowskiej 50, gdzie jest ciepło i przytulnie. Kolejne spotkanie jest planowane na dzień 09 stycznia 2018 r. w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu przy placu Tadeusza Kościuszki 10. Na luty planujemy spotkanie w naszej dawnej Szkole przy ulicy Brucknera 10.

Starszy brat Bractwa Mokrego Pokładu Władysław Wąsik

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies