^Do góry
baner

Port intermodalny we Wrocławiu

Wrocław, 20.06.2018 r.

Notatka z XVIII spotkania

Zespołu ds. Żeglugi na Odrze

W dniu 19 czerwca br. w godz. 12.00-15.00 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Zespołu Żeglugi na Odrze przy Wojewodzie Dolnośląskim. W spotkaniu uczestniczyły osoby związane z żeglugą śródlądową, hydrotechniką, jak również przedstawiciele administracji państwowej (lista uczestników w Zał. I).

Na wstępie Dyrektor UŽŠ Wrocław Jan Pyś poinformował zebranych, że nowym Przewodniczącym Zespołu został Pan Piotr Maryński. Przedstawił również nowych członków Zespołu

Pana Pawła Zaparta — Dyrektora Technikum żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i Pana Mateusza Surowskiego — Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Głównym tematem spotkania była Lokalizacja we Wrocławiu intermodalnego portu rzecznego. Jako pierwszy głos w tej sprawie zajął Pan Piotr Maryński, który poinformował, że władze miasta, w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wybrały potencjalną lokalizację portu intermodalnego we Wrocławiu. Przypomniał, że Polska ratyfikując Umowę AGN zobowiązała się do utworzenia portu intermodalnego m.in. we Wrocławiu. Zgodnie z wymogami dla portu intermodalnego, port ten powinien charakteryzować się bliskością infrastruktury drogowej, kolejowej oraz wodnej. Jako potencjalną lokalizację spełniającą powyższe wymogi dla takiego portu wskazano okolice mostu Rędzińskiego. Następnie Dyrektor UZS Jan Pyś przedstawił zebranym prezentację nt. proponowanych lokalizacji portu intermodalnego na terenie Wrocławia i okolic. Jako proponowane lokalizacje portu wskazał: Osobowice — akwen Osobowice II lub Maślice, Czernica, Trestno, Rędzin, Janówek

Jako pierwszy wypowiedział się Pan Jerzy Dudek z Wyższej Szkoły Bankowej. Zasugerował, aby planując centrum intermodalne we Wrocławiu jako wzorzec przyjąć porty zagraniczne (np. centrum logistyczne w Dreźnie i Magdeburgu). Dodatkowo wspomniał o sposobie finansowania budowy portów. Jako najbardziej korzystne rozwiązanie wskazał finansowanie inwestycji w systemie PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) — obecnie ok. 90% centrów logistycznych za granicą finansowanych jest przy wykorzystaniu tego systemu. Pan Jerzy Dudek przedstawił również 5 aspektów budowy portu intermodalnego, tj.

 wybór lokalizacji,  powołanie firmy zarządzającej obiektem na okres min. 10 lat,  stworzenie biznesplanu (3 warianty: optymistyczny, średni i pesymistyczny),      znalezienie potencjalnych klientów, • wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Jako najlepsze wg niego lokalizacje portu wskazał Rędzin i Czernicę. Jednocześnie stwierdził, ze wybór lokalizacji powinien być poprzedzony pogłębioną analizą z uwzględnieniem kryteriów technicznych, ekonomicznych, społecznych i wpływu na środowisko. Analiza powinna zostać opracowana przez zespół ekspertów z uwzględnieniem lokalizacji alternatywnych.

Kolejny głos w sprawie zabrała Pani Gabriela Tomik — Pełnomocnik Ministra GMiŻŚ ds. współpracy z samorządami w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych, która poinformowała, że w marcu tego roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zleciło firmie WYG International „Analizę sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji ODW'. Do końca tego roku GMiŻŚ spodziewa się zakończenia prac. Analiza przyniesie odpowiedź jak transport wodny śródlądowy wpłynie na inne sektory gospodarki i transportu i jak rozwiną się regiony w związku z lokalizacją nowych terminali przeładunkowych i centrów logistycznych opartych na modelu transportu multimodalnego.

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Rędowicz z Politechniki Wrocławskiej, który poinformował uczestników spotkania, że na obecną chwilę brak jest specjalistów, którzy stanowiliby kadrę projektującą oraz obsługującą tego typu centra logistyczne. Dlatego też wg niego należy rozpocząć działania mające na celu edukację w tym sektorze (hydrotechnika, transport wodny) już od wczesnych lat szkolnych. Za najlepsze lokalizacje portu intermodalnego we Wrocławiu uznał Osobowice (akwen Osobowice Il).

Głos zabrał również Pan Paweł Szymczuk z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Žeglugi Śródlądowej, który poinformował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie Strategii Komunikacji z Interesariuszami (planowany termin wykonania to grudzień br.).

Udział w dyskusji wzięła również Pani Iwona Marszał z RZGW, która poinformowała zebranych, że w listopadzie br. planowane jest ukończenie studium analizy wykonalności odcinka kanału DOL (na terenie Czech).

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Borkowski — przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wg którego port intermodalny powinien zostać zlokalizowany przede wszystkim na północ od rzeki Odry — na przykład w Czernicy. Jego zdaniem za zlokalizowaniem portu na północ od Odry przemawia fakt, że bliżej jest stamtąd do Strefy Wałbrzyskiej oraz Strefy Ekonomicznej Kobierzyce.

Do dyskusji dołączył również Pan Piotr Maryński, który stwierdził, że dla miasta Wrocławia współfinansowanie portu w Czernicy nie jest opłacalne. Zaznaczył także, że Czernica nie ma odpowiedniej infrastruktury, która umożliwiłaby sprawne funkcjonowanie potencjalnego portu. W jego ocenie nie do uniknięcia jest umieszczenie portu na terenie Wrocławia z uwagi na zapisy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji AGN.

Następnie Pan Jerzy Dudek uzupełnił swoje stanowisko ws. portu intermodalnego stwierdzając, że podstawową kwestią jest znalezienie firmy, która będzie motorem napędowym całej inwestycji przyczyniając się tym samym do zwiększenia liczby interesariuszy. Jako przykład podał KGHM.

Udział w dyskusji wziął również Pan Mateusz Surowski, który poparł swojego przedmówcę zwracając uwagę na konieczność podjęcia współpracy z podmiotami gospodarczymi. Jako podstawowe kryterium przy wyborze najlepszego, jego zdaniem, miejsca lokalizacji portu uznał multimodalność. Tym samym za najbardziej atrakcyjne miejsce dla portu multimodalnego uznał Rędzin.

Jako ostatni ws. lokalizacji portu wypowiedział się Pan Paweł Zapart, który również wskazał Rędzin jako najbardziej atrakcyjną lokalizację.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że planując tego rodzaju inwestycje kluczowym elementem będzie znalezienie podmiotu gospodarczego, który miałby pełnić funkcję lidera i przyciągać do siebie pozostałe przedsiębiorstwa.

Zespół rekomenduje:

l. Zaprojektowanie i wybudowanie pod kierownictwem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na zasadach Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego portu multimodalnego w rejonie byłych pól irygacyjnych Rędzin we Wrocławiu (np. samorząd, państwo, wiodący podmiot gospodarczy

 1. Powołanie zespołu specjalistów do zaprojektowania publicznego portu multimodalnego w rejonie pól irygacyjnych Rędzin
 2. Zabezpieczenie w tym rejonie miasta przez Gminę Wrocław na ten cel kilkudziesięciu hektarów powierzchni.
 3. Zaplanowanie przyłączenia centrum logistycznego z obwodnicą autostradową Wrocławia A8 i linią kolejową 271

  Uzasadnienie rekomendacji

  Porty śródlądowe do obecnie duże centra logistyczne położone na przebiegu transeuropejskich korytarzy transportowych gotowe do obsługi transportu intermodalnego to znaczy trzech środków transportu (kołowy, kolejowy rzeczny). Wrocław leży na skrzyżowaniu intermodalnych korytarzy transportowych tj. Korytarza Bałtyk-Adriatyk sieci TEN-T oraz korytarza nr 3 Paneuropejskich Korytarzy Transportowych. Wrocław jest wymieniony także jako port o znaczeniu międzynarodowym w ONZ-towskiej Konwencji AGN.

  Centrum logistyczne (port śródlądowy) to wyspecjalizowana struktura gospodarcza grupująca na zwartym obszarze minimum kilkudziesięciu hektarów duży zbiór podmiotów specjalizujących się w organizacji, produkcji i fizycznym przepływie mas towarowych. Ma charakter publiczny. Stanowi punkt styku popytu i podaży usług logistycznych, transportowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych. Wyposażone jest w takie elementy jak: intermodalny węzeł transportowy nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, nowoczesne obiekty biurowe, posterunek celny, system zaopatrzenia środków transportu w paliwo i energię, punkt technicznej obsługi i napraw środków transportu, infrastrukturę informatyczną, bank, placówkę poczty, biura ubezpieczycieli, obiekty hotelowo-gastronomiczne i inne. Są elementami transportu multimodalnego, w których ładunek jest przeładowywany na inny środek transportu. Rolę tych punktów spełniają miejsca, w których krzyżują się szlaki komunikacyjne różnych środków transportu. Naturalnymi centrami logistycznymi są porty morskie, śródlądowe, węzły kolejowe. Rozwój transportu multimodalnego, konieczność minimalizacji kosztów spowodował, że punkty te zaczęły sterować przepływem ładunków., gromadzić partie ładunków, planować sposób załadunku, ustalać rodzaj transportu i jego rozkład jazdy. Centra logistyczne zlokalizowane są w dużych węzłach transportowych, prowadzą działalność na szeroką skalę i oferują nie tylko usługi przeładunkowe, ale także magazynowe, produkcyjne, stocznioworemontowe, zdawczo-odbiorcze m.in. dla materiałów pędnych, wody, nieczystości komunalnych, sortowania, przetwórcze, dystrybucyjne, kontroli fitosanitarnej, celne, przeciwpożarowe, ubezpieczeniowe, chłodnicze, hotelarskie, schronisko dla statków przed wysoką wodą, zalodzeniem rzek, i inne.

  Centra logistyczne powinny być lokalizowane tam, gdzie występują odpowiednie ku temu uwarunkowania:

 1. łatwość dostępu do ważnych arterii komunikacyjnych (autostrady, linie kolejowe, drogi

  wodne, lotniska),

 2. duże natężenie prac transportowo — magazynowych,
 3. blisko lub na obrzeżach dużych aglomeracji miejskich
 4. wskazane by port miał basen (port typu zamkniętego)

  Duże europejskie centra logistyczne zlokalizowane są w portach morskich i śródlądowych.

  Na tym notatkę zakończono.

  Sporządzili: Jan Pyś, Aleksandra Ciapka i Ewa Juszczyk

   

   

   

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies