^Do góry
baner

Inland Navigation Europe dla żeglugi śródlądowej!

Inland Navigation Europe (INE) to europejska platforma krajowych i regionalnych zarządców dróg wodnych oraz biur promocji. Ponieważ śródlądowe drogi wodne pełnią wiele funkcji, w tym: zaopatrzenia w wodę, wytwarzanie energii, rekreację, różnorodność biologiczną i transport, wymaga to zintegrowanej polityki wodnej, w której żegluga śródlądowa w pełni uznawana jest jako wartościowe wykorzystanie wody. Członkowie INE podzielają głębokie przekonanie,  że przemieszczanie większej ilości towarów drogą wodną w regionach i miastach UE z dostępnymi i  żeglownymi rzekami i kanałami zwiększy efektywną i zrównoważoną ich mobilność w Europie.

INE to niezależna platforma, bez interesów komercyjnych, założona w 2000 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Śródlądowe drogi wodne są wrażliwe na zmiany klimatyczne, ponieważ żegluga na rzece zależy ekologicznie od floty pływającej na mieszance nowych paliw i inteligentnych systemów napędowych. ”Technologie bezemisyjne, takie jak elektryczno-akumulatorowe, gazowo-elektryczne, ultra czyste układy napędowe na biopaliwa i wodór stanowią perspektywę dla super nowoczesnych jednostek pływających. Na tle niedawno opublikowanej Agendy dla Europy nowej przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, która przedstawia europejską strategiczną wizję długoterminową, transport śródlądowymi drogami wodnymi oferuje wysokiej jakości rozwiązania umożliwiające utrzymanie ścieżki ambitnych wyzwań z dekarbonizacją pozyskiwania energii.
Porty śródlądowe, jako czynniki umożliwiające zieloną logistykę, wspierają transformację żeglugi poprzez uniezależnienie jej od opadów atmosferycznych i poziomu wody dla jej funkcjonowania. Niedawne okresy suszy, a także powodzie pokazują, w jaki sposób zdarzenia te zakłócają żeglugę śródlądową, powodując ograniczenia na ilość transportowanych ładunków, zwiększając liczbę statków, aby zrekompensować zmniejszone współczynniki obciążenia oraz przechodząc na mniej energooszczędne sposoby, tj. przyczyniać się do opóźnienia realizacji celów dekarbonizacji transportu.
Unia Europejska dąży do czegoś więcej; jej celem w żegludze śródlądowej jest rozwój konkurencyjnej infrastruktury paliw alternatywnych i środków rynkowych. Porty śródlądowe, jako węzły przewidują łączenie przyjaznej dla klimatu żeglugi śródlądowej z innymi zrównoważonymi środkami transportu i rozwiązaniami logistycznymi. Kontynuując dalszą poprawę swoich wyników, żegluga śródlądowa ma na celu osiągnięcie redukcji emisji o ponad 50% do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r. Oprócz tych celów dotyczących transportu na duże odległości, żegluga śródlądowa i porty odgrywają coraz większą rolę w mobilności miejskiej. Zaprezentowana została oferta elektrycznego statku do miejskiej dostawy przesyłek w połączeniu z rowerami towarowymi, pokonująca ostatnią milę. Inne zademonstrowane innowacyjne rozwiązania to bezzałogowa żegluga zdalnie sterowana z lądu oraz pilot z technologią ogniw paliwowych / wodoru do bezemisyjnego transportu kontenerowego.
"Konwoje" - "pociągi" towarowych statków śródlądowych?
Koncepcja transportu „konwojów” (zestawów-pociągów) statków składa się zasadniczo z jednego statku lidera z załogą oraz barek z własnym napędem zdalnie sterowanych lub samosterujących. Za tym statkiem prowadzącym podąża szereg nisko obsadzonych lub bezzałogowych statków towarzyszących o różnej wielkości. Statki towarzyszące zachowują własne zdolności manewrowe, ale w większości będą kierowane przez załogę statku „lidera” zachowując jedynie łączność elektroniczną do sterowania statkiem wchodzącym w skład „pociągu”. Umożliwia to poszczególnym statkom żeglowanie z mniejszą liczbą personelu, lub całkowicie bez załogi. Zbudowane zostaną i będą eksploatowane 2 różne statki autonomiczne, demonstrując ich możliwości operacyjne w scenariuszach żeglugi bliskiego zasięgu i żeglugi śródlądowej, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności towarów. Przypadki już opracowane i sprawdzone w praktyce w ramach projektu zoptymalizują wysiłki i inwestycje w celu udoskonalenia wspólnych standardów i umożliwienia operacji w krótszych ramach czasowych niż oczekiwano: pozwoli to na komercyjne zastosowanie technologii nowej generacji autonomicznych statków do końca 2023 r. We Flandrii Zachodniej rozpoczęto zautomatyzowaną fazę testów wysyłkowych. Bezzałogowa barka Watertruck + transportuje piasek z Diksmuide do Oostende kanałami Ieper-IJzer i Plassendale-Nieuwpoort.
Cyfryzacja stwarza nowe możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia zrównoważonego charakteru transportu, który odpowiada za 30% zużycia energii i emisji CO2 w UE. W 2021 r. pojawi się jedno okno dla żeglugi śródlądowej, które umożliwi udostępnienie danych i integrację żeglugi śródlądowej w logistycznym łańcuchu dostaw.
Drogi wodne dostosowane dla przyszłych wymogów
Oczekiwane są istotne zmiany w relokacji towarów na barki, ponieważ roczne koszty zatorów drogowych osiągają 1% PKB UE, a udział emisji gazów cieplarnianych z transportu nadal rośnie, a nie maleje. Dzięki ponad 40 000 km żeglownych dróg wodnych i 250 portom śródlądowym transport wodny śródlądowy przewozi około 560 mln ton towarów rocznie i ma coraz większe znaczenie w dziedzinie żeglugi i transportu pasażerskiego. Już dziś główne gałęzie przemysłu w Europie są uzależnione od płynnych dostaw towarów drogą wodną. Żegluga śródlądowa utrzymuje działalność gospodarczą i handlową, umożliwia urzeczywistnienie rynku wewnętrznego oraz wzmacnia turystykę.
W przeciwieństwie do zatłoczonych dróg i autostrad, europejskie szlaki wodne nadal dysponują wolną przepustowością, oferując znaczny potencjał w zakresie przesunięcia modalnego. Dlatego wspieranie czystych i niezawodnych rozwiązań przewozowych w transporcie wodnym i portach śródlądowych może umożliwić większy wzrost gospodarczy w europejskich regionach wodnych oraz podnieść dobrobyt i jakość życia.
Komisja Europejska, w ramach Zielonego Ładu UE, przygotowuje w 2020-2021 roku nową strategię adaptacji się do zmian klimatu, w której zajęto się tą kwestią. INE opowiada się również za tym, aby przystosowanie się do zmiany klimatu stało się ważnym elementem przeglądu sieci transeuropejskich (TEN-T) w celu dostosowania infrastruktury transportowej do przyszłości.
W ramach nowego instrumentu `` Łącząc Europę '' poziom współfinansowania badań śródlądowych dróg wodnych prace wzrosną do 50%, a maksymalny wskaźnik w krajach objętych polityką spójności pozostanie na poziomie 85%. Podkreśla to polityczne znaczenie inwestycji w infrastrukturę żeglugi śródlądowej w nadchodzących latach jest szansą dla polskich dróg wodnych.
Jednocześnie Komisja podejmuje się przeglądu obecnych wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w celu zmiany rozporządzenia do 2021 r. Celem tej zmiany jest zapewnienie transgranicznych sieci infrastruktury i systemu transportowego, są gotowi na realizację celów Zielonego Ładu dotyczących neutralności węglowej i odporności na zmiany klimatyczne.
Drogi wodne dostosowane do przyszłości, podczas gdy w przeszłości koncentrowano się głównie na zwiększaniu przepustowości sieci, władze żeglugi śródlądowej w INE w coraz większym stopniu dążą do poprawy ogólnej jakości i wydajności sieci. Planując i opracowując projekty, władze wodne w coraz większym stopniu przyjmują cykl życia i podejście adaptacyjne do regeneracji istniejącej infrastruktury do przyszłych potrzeb i łączą to z inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie konserwacji zapobiegawczej i wysokiego poziomu usług. Celem jest stworzenie niezawodnej sieci z fizyczną, cyfrową i zieloną infrastrukturą do tankowania wysokiej jakości paliw, która będzie gotowa do zmiany modalnej i innowacyjnych rozwiązań w zmieniającym się klimacie. INE chce, aby zostało to w pełni odzwierciedlone w celach zmienionych wytycznych TEN-T.
Zintegrowane podejście.
Władze dróg wodnych pracują nad optymalizacją transgranicznej sieci dróg wodnych w celu uzyskania płynnego, bezpiecznego i zrównoważonego połączenia w ramach kompleksowej sieci multimodalnej, tak aby klienci mogli wybrać optymalną kombinację mobilności i logistyki. Nacisk wykracza poza drogi wodne i wymaga dobrych połączeń z innymi rodzajami transportu dla infrastruktury fizycznej, cyfrowej i zielonej energii. Władze dróg wodnych zapewniają przestrzeń dla przedsiębiorczości i pracy na wodzie i nad wodą. Drogi wodne odgrywają ważną rolę w gospodarowaniu wodą, siedliskach naturalnych, wytwarzaniu energii, zaopatrzeniu w wodę i rekreacji. Praca na rzecz infrastruktury dostosowanej do przyszłości wymaga zintegrowanego zarządzania naszymi drogami wodnymi, które jest silnie powiązane z polityką UE w zakresie różnorodności biologicznej, przystosowania się do zmiany klimatu, gospodarki przemysłowej i gospodarki w obiegu zamkniętym, energii i cyfryzacji. Wymaga to większej elastyczności programów UE. Zaletą jest to, że zwiększamy wartość dodaną UE, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla naszej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.
Opracował: Władysław Wąsik na podstawie strony internetowej http://www.inlandnavigation.eu/home/ .

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies