^Do góry
baner

HOLENDERSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Holandia jest z największą flotą śródlądowych dróg wodnych w Europie oraz wszystkimi europejskimi kanałami i rzekami jako obszarem działalności, Holenderska żegluga śródlądowa to sektor transportowy z 8 300 statkami, która wnosi istotny wkład w holenderską gospodarkę.‎ Przy wydajności transportowej wynoszącej 55 miliardów tonokilometrów, udział w rynku transportu wynosi ponad 40%. Żegluga śródlądowa jest częścią najwyższego sektora logistyki, która przewozi 1 mln ton ładunków dziennie w najbardziej energooszczędny sposób. To ponad 3 miliony kontenerów rocznie. W rezultacie żegluga śródlądowa zabiera nie mniej niż 1,5 miliona ciężarówek z dróg każdego roku.‎. Dzięki holenderskiej flocie żeglugi śródlądowej porty w Rotterdamie i Amsterdamie należą do najlepszych na świecie.

Royal BLN-Schuttevaer jest branżowym stowarzyszeniem handlowym żeglugi śródlądowej w Holandii. BLN-Schuttevaer jest ważnym przedstawicielem sektora holenderskiej żeglugi śródlądowej, optymalnie reprezentującym interesy  stowarzyszonych armatorów żeglugi śródlądowej. BLN-Schuttevaer jest mocno zaangażowany w ten wyjątkowy sektor i promuje  interesy przedsiębiorców oraz jest wyrazicielem zbiorowych potrzeb sektora żeglugowego.  Royal BLN-Schuttevaer zrzesza przedsiębiorców żeglugowych jak: armatorów, portowców, firm czarterujących i operatorów. W oparciu o ideę "łączenia się z różnorodności" tworzą jedną silną społeczność, w której wszyscy interesariusze pracują razem nad zrównoważoną perspektywą przyszłości dla żeglugi śródlądowej na mapie holenderskich dróg wodnych.

‎Firmy żeglugi śródlądowej są atrakcyjnymi i nowoczesnymi pracodawcami. Z dbałością o rozwój, wzrost i dobre warunki socjalne członków załóg.‎ Żegluga śródlądowa to wyjątkowy sektor, który zawsze poszukuje unikalnych pracowników i unikalnych przedsiębiorców. Personel jest kluczowym czynnikiem sukcesu w obsadzaniu floty. Aby odnieść w tym sukces, wymagane jest, aby firmy żeglugi śródlądowej były atrakcyjnymi i nowoczesnymi pracodawcami. Musi być miejsce na pracę z różnych środowisk i na różnych poziomach na pokładzie oraz na szybkie przyjęcie odpowiedzialności. Aby się rozwijać i nadążać, ważne jest, aby uczenie się i przedsiębiorczość były nie tylko ułatwiane, ale także stymulowane.‎ W oparciu o te zasady sektor może konkurować na rynku pracy. Aby znaleźć nowych ludzi i zachować istniejących. Sektory, instytuty szkolenia żeglarskiego i organizacje pracownicze pracują tu obok siebie.‎

‎Royal BLN-Schuttevaer to zmotywowany zespół zaangażowany w:‎ solidną infrastrukturę holenderskich dróg wodnych‎ z wystarczającą liczbą miejsc do cumowania‎, edukacją zorientowaną na praktykę‎, bezpieczeństwem pracy z pełną odpowiedzialnością, realistycznym podejściem do ekologii i ‎profesjonalnym wdrażaniem cyfryzacji w sektorze żeglugi śródlądowej.

Centralne Biuro Żeglugi na Renie i w żegludze śródlądowej jest wiodącym stowarzyszeniem handlowym dla wszystkich sektorów żeglugi śródlądowej. Stowarzyszone są zarówno małe firmy transportowe, jak i duzi międzynarodowi dostawcy usług logistycznych. Członkowie afiliowani są aktywni na różnych rynkach towarowych: kontenery, suche ładunki masowe, pchanie, transport pasażerski, Ro-Ro, holowanie i transport specjalny, żegluga tankowców i usługi promowe. CBRB posiada również rozległą sieć stowarzyszonych członków zaangażowanych w żeglugę śródlądową.

CBRB reprezentuje interesy swoich członków w Hadze, Brukseli, Strasburgu i Genewie, nie tracąc z oczu partnerów sieciowych. CBRB jest bardzo aktywna dla swoich członków w następujących obszarach: bezpieczeństwo i ochrona środowiska, sprawy morskie i techniczne, sprawy prawne, logistyka, infrastruktura, polityka transportowa, polityka społeczna i inne. Ponadto ważnym celem jest wzmocnienie pozycji żeglugi śródlądowej w ujęciu krajowym i międzynarodowym. CBRB ma 90 lat profesjonalnej działalności w żegludze śródlądowej.

CBRB jest stowarzyszeniem, które obejmuje ogólne sprawy żeglugi śródlądowej. Oprócz konkretnych i informacyjnych spraw istnieją również tematy, które są specjalnie skierowane do członków naszego stowarzyszenia, takie jak umowa spółki, rozporządzenie w sprawie zgodności, raporty roczne, oświadczenie o ochronie prywatności i inne.

BLN i CBRB przedkładają swoim członkom propozycję połączenia i chcą nadal działać jako Royal Inland Shipping Netherlands

 23 grudnia, 2021

Zarządy Royal BLN-Schuttevaer (BLN) i Centralnego Biura ds. Renu i Żeglugi Śródlądowej (CBRB) przesłały dziś swoim członkom propozycję połączenia. Wniosek w sprawie połączenia wyjaśnia, w jaki sposób stowarzyszenie połączeń zostanie utworzone i pod jaką nazwą oba stowarzyszenia chcą kontynuować razem. Na początku przyszłego roku członkowie obu stowarzyszeń zostaną poproszeni o wyrażenie opinii na temat połączenia.
Jeśli członkowie wyrażą na to zgodę, połączenie stowarzyszenia może rozpocząć się pod koniec marca 2022 r.

Konieczne połączenie sił! Wysokie ambicje w dziedzinie ekologizacji, cyfryzacji i bezpieczeństwa oraz wyzwania związane z rynkiem pracy, przepływami ładunków i infrastrukturą, przed którymi stoi sektor żeglugi śródlądowej, wymagają zintegrowanego podejścia. Aby móc w pełni wykorzystać przyszłe możliwości dla sektora, konieczne jest połączenie wiedzy i umiejętności istniejących stowarzyszeń. Połączenie sił sprzyja skuteczności lobbingu, większemu wpływowi na szczeblu krajowym i międzynarodowym, silniejszemu głosowi wobec świata zewnętrznego, większej sieci, ochronie wiedzy i know-how oraz większemu wsparciu dla członków. Wizerunek sektora w świecie zewnętrznym wymaga również silnego powiązania z jednoznacznymi stanowiskami, porównywalnymi z organizacjami sektorowymi innych sektorów. Dlatego w lipcu 2018 roku stowarzyszenia zaczęły badać możliwości stania się jednym wspólnym stowarzyszeniem.

Po długim, ale starannym procesie konsultacji zarządy uzgodniły ostatnie punkty porozumienia i mogą dziś podzielić się propozycją fuzji z członkami. Wniosek w sprawie połączenia zostanie również udostępniony do wglądu w biurach BLN i CBRB.
Stowarzyszenia Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) i Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) staną się częścią nowego stowarzyszenia jako grupy członkowskie.

Nowe stowarzyszenie – Nowa nazwa

Nowe stowarzyszenie będzie nosiło oznaczenie "Royal" i będzie się nazywać: Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Koninklijke Binnenvaart Nederland ma ambicję stać się wiodącym stowarzyszeniem handlowym żeglugi śródlądowej. Zrodzone z przekonania, że mogą przezwyciężyć wyzwania stojące przed sektorem tylko dzięki zintegrowanemu podejściu. Zbudowany na wiedzy, umiejętnościach i historii Royal BLN-Schuttevaer i Centralnego Biura ds. Renu i Żeglugi Śródlądowej. Oprócz zaangażowania w całym sektorze, wystarczająca uwaga zostanie również poświęcona rodzinnemu przedsiębiorstwu żeglugi śródlądowej i zaangażowaniu w szeroki kontekst społeczny, w którym żegluga śródlądowa zapewnia znaczną wartość dodaną.
Połączenie istniejących biur stworzy nowe, decydujące biuro KBN, które będzie realizować politykę stowarzyszenia jako motor napędowy stowarzyszenia. Fuzja umożliwia wzmocnienie istniejących zdolności, a także podjęcie nowych wyzwań i tematów dla sektora. Wartość dodana nowej organizacji będzie realizowana głównie poprzez osiągnięcie synergii i korzyści w zakresie wydajności. Umożliwia to również lepsze dostosowanie zdolności do celów. W ten sposób zadania i nadrzędne tematy polityki, wsparcie grup członkowskich i obsługa poszczególnych członków mogą być lepiej realizowane. Zarządy wciąż poszukują odpowiedniej lokalizacji dla biura KBN.

 

Centralna Komisja Żeglugi na Renie, komisje rzeczne i Komisja Europejska są wspólnie zaangażowane w poprawę infrastruktury w europejskich korytarzach towarowych i ułatwienie transportu wodnego. Pierwszeństwo mają jednak drogi wodne, infrastruktura i obiekty w Niemczech.‎

Opracował Władysław Wąsik na podstawie stron internetowych: 

https://www.binnenvaart.nl/

https://www.bln.nl/wat-doen-wij

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies