^Do góry
baner

Rekrutacja uczniów do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu!

Technikum Żeglugi Śródlądowej wraca do Wrocławia!

ZASADY REKRUTACJI

do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

na rok szkolny 2018/2019

 Podstawa prawna:

  1.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/18- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  3. Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2018/19 do : publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit c ustawy- Prawo oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w województwie dolnośląskim.

1. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej Technikum Żeglugi Śródlądowej przesyłają listem poleconym wypełniony i podpisany  wniosek (formularz dostępny na dole niniejszego tekstu lub na stronie internetowej szkoły) w terminie: od 01.06.2018 r. do 20.06.2018 r. do godziny 15.00.

Do wniosku należy dołączyć:

- trzy aktualne podpisane fotografie;

- świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. do godziny 15.00,

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy – do 17.07.2018 r.

oraz dodatkowo, jeśli dotyczy:

- zaświadczenie o: uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, uzyskaniu wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty i inne podmioty oraz osiągnięć w zakresie aktywności społecznej szczególnie w formie wolontariatu (wykaz na stronie Szkoły – załączniki do zarządzeń Kuratora Dolnośląskiego)

Jeśli absolwent gimnazjum składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 

2. Terminy rekrutacji:

Termin

Rodzaj czynności

od 01.06.2018 r. do 20.06.2018r.

do godz. 15.00

Składanie wniosków

od 22.06.2018r. do 26.06.2018 r. do g.15

Uzupełnienie wniosków o przyjęcie o świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach gimnazjalnych

do 28.06.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I i kwalifikowanie kandydatów

 13.07.2018 r. do g.12

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

do 25.07. 2018 r. do g.15

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie

26.07.2018 r. do godz. 12

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminy w załączniku nr 1 Zarządzenia nr 2/2018.

Rekrutacja uzupełniająca

 

3. Do klasy pierwszej Technikum Żeglugi Śródlądowej na kierunek technik żeglugi śródlądowej przyjmuje się kandydatów w kolejności zgodnej z uzyskaną sumą punktów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsce przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej w Technikum Żeglugi Śródlądowej odbywa się na podstawie:

1) wyników egzaminu gimnazjalnego:

a) procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z:

- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2;

2) świadectwa ukończenia gimnazjum:

a) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora technikum w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły wyrażone w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 18 pkt.

- bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt.

- dobrym – przyznaje się po 14 pkt.

- dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.

- dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

b) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;

c) za konkursy, turnieje i zawody od 1 do 10 punktów, a maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt.

  1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów szkoły, w punktacji to:

- język polski

- matematyka

oraz ustalone przez dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej:

 - geografia

- wychowanie fizyczne;

5. Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się7 punktów

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 punktów

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 3 punktów

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt.

b) krajowym – przyznaje się 3 pkt.

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt.

d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Opisane wyniku potwierdza wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o osiągnięciach ucznia lub odpowiednie zaświadczenie (jego kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum).

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

-oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu dzieli się przez 4

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się punkty w sposób określony w punkcie 6 z zajęć edukacyjnych, z których jest przewidywany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu zawodowego, których dotyczy zwolnienie.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym- przyznaje się po 20 pkt.,

bardzo dobrym- przyznaje się po 18 pkt.,

dobrym-przyznaje się po 13 pkt.,

dostatecznym- przyznaje się po 8 pkt.,

dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.;

 

Wrocław dnia 22 maja 2018 r.

zdj. arch.BMP

 Więcej na stronach:

http://tzs.edu.pl/rekrutacja-2018-zarzadzenie-nr-2-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty/

http://wroclawnadodra.pl/rusza-rekrutacja-do-technikum-zeglugi-srodladowej-we-wroclawiu/

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies