^Do góry
baner

DOTYCZY KSZTAŁCENIA MARYNARZY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W TYM ICH DROGI DOCHODZENIA DO JAK NAJWYŻSZYCH STANOWISK ZAWODOWYCH.

 

DOTYCZY KSZTAŁCENIA MARYNARZY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W TYM ICH DROGI DOCHODZENIA DO JAK NAJWYŻSZYCH STANOWISK ZAWODOWYCH.
Wnioski w zakresie zmian w programie nauki zawodu marynarza żeglugi śródlądowej.
Ukończenie szkoły w zawodzie marynarza żeglugi śródlądowej powinno umożliwiać podjęcie pracy na najniższym stanowisku wg wymaganych przepisami stanowisk pracy dla danej jednostki pływającej. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej otrzymuje dyplom w zawodzie - Technik żeglugi śródlądowej, który powinien umożliwiać zatrudnienie na statku przynajmniej na najniższym stanowisku pracy, czyli marynarza. Dyplom ten niestety nie daje takiej możliwości z uwagi na zbyt małą ilość dni odbytej praktyki pływania na statkach. Utworzenie stanowiska do odbywania dalszej praktyki na statku przez armatora wiąże się z warunkami bezpieczeństwa, bytowymi oraz dodatkowymi kosztami. W żegludze śródlądowej jest coraz mniej jednostek pływających, które posiadają stanowisko marynarza i są warunki bytowe do zamustrowania dodatkowego członka załogi celem odbycia praktyki uzupełniającej. Na dzień dzisiejszy żadne technikum uczące w zawodzie marynarza śródlądowego nie zapewnia odbycia pełnej praktyki pływania ani na statkach szkolnych ani też u armatorów żeglugi śródlądowej celem uzyskania unijnego świadectwa kwalifikacji umożliwiającego zatrudnienie na odpowiednich stanowiskach na statkach.
Biorąc powyższe pod uwagę uczestnicy spotkania w dniu 18 marca br. wnioskują:
1. Zwiększenie czasu na praktyki pływania na statkach w ramach nauki zawodu na stanowiskach szkoleniowych pod nadzorem wykwalifikowanej kadry w ramach zajęć szkolnych.
2. Umożliwienie odbycia praktyki pływania na statkach szkolnych o łącznej liczbie 90 dni pływania.
3. Zawarcie umów na praktyki pływania przez uczniów technikum na statkach armatorów żeglugi śródlądowej posiadających warunki do odbycia praktyk indywidualnych.
Ponadto popieramy stanowisko nauczycieli zawodu marynarza oraz postulaty zawarte w piśmie wieloletniego członka Komisji Egzaminacyjnej przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej - Henryka Pierchały, które załączam do niniejszych wniosków.
Wnioski sporządził Władysław Wąsik – kapitan żeglugi śródlądowej (emeryt) starszy brat Kapituły Bractwa Mokrego Pokładu zrzeszającego byłych i czynnych zawodowo marynarzy oraz pracowników żeglugi śródlądowej.
Henryk Pierchała: z oczywistych względów jestem zainteresowany wszystkim co dotyczy kształcenia marynarzy żeglugi śródlądowej w tym ich drogi dochodzenia do jak najwyższych stanowisk zawodowych.

Obowiązujące od niedawna akty prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej ( Dz.U. 2023 poz. 1588)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu stanowisk na statkach, minimalnego składu załogi statków na śródlądowych drogach wodnych, przeprowadzania egzaminu i sposobu działania komisji egzaminacyjnych
(Dz.U. 2023 poz. 1697)
3. Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2020/12 z dnia 2 sierpnia 2019 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do standardów dotyczących: kompetencji oraz
odpowiadających im wiedzy i umiejętności, egzaminów praktycznych, zatwierdzania symulatorów oraz stanu
zdrowia
z dnia 2 sierpnia 2019 r. (Dz .Urz.UE.L 2020 Nr 6, str. 15)

powodują, że kluczową w procesie uzyskiwania unijnych świadectw, patentów i zezwoleń na wszystkich poziomach t. j. podstawowym, operacyjnym i zarządzania jest rola jednostek edukacyjnych czyli szkół i uczelni kształcących w zakresie żeglugi śródlądowej zgodnie ze standardami kompetencji oraz odpowiadającymi im wiedzą i umiejętnościami określonymi w załączniku I przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 dyrektywy 2017/2397, które uzyskały uznanie ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
Jednostkę edukacyjną uznaje się, na jej wniosek, jeżeli:
1) cele szkolenia, treści dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt dydaktyczny, metody szkolenia, formy prowadzenia zajęć, procedury dotyczące prowadzenia szkolenia, w tym również symulatory, jeżeli są wykorzystywane w szkoleniu, oraz materiały szkoleniowe umożliwiają kandydatom osiągnięcie wymaganych wiedzy i umiejętności dla uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych objętych uznaniem;
2) posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną wykazującą się znajomością objętych programem szkolenia;
3) posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością obejmujący procesy dotyczące szkolenia i przeprowadzania egzaminów.

Pobieżne porównanie treści aktualnej podstawy programowej szkół z wymaganą wiedzą i umiejętnościami zawartymi w dyrektywie wskazują na znaczną zbieżność treści.
Załączona tabela porównawcza (Dyrektywa a program) wymaga jeszcze pogłębionej pracy. Najlepiej aby wykonana li ją nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczyciele praktycznej nauki zawodu w tym załogi statków szkolnych.
Treści podstawy programowej wskazują, że jej autorzy znali „zawartość” dyrektywy.
Wydaje się zatem, że przy odpowiednim rozłożeniu akcentów dydaktycznych w nauczycielskich rozkładach nauczycieli (tematach lekcji) istnieje szansa uzyskania uznania ministra w zakresie wiedzy zarówno na poziomie operacyjnym jak
i zarządzania.
Obecne rozłożenie terminów egzaminów zawodowych (kompetencyjnych) oraz wadliwe moim zdaniem przeprowadzanie praktyk zawodowych, które są zbyt krótki a ponadto częściowo odbywają się na statkach morskich powoduje np. że:
-absolwent łatwiej osiągnie świadectwo motorzysty (nie unijne) od świadectwa marynarza (unijne),
-biorąc pod uwagę pięcioletni okres nauki, droga (czas) absolwenta do uzyskania patentu kapitana może być dłuższa od nie absolwenta.
• TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
• TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowychy
Przedstawione powyżej tytuły egzaminów zawodowych dotyczą egzaminów, które odbywają się:
TWO 08 w klasie trzeciej (kompetencje załogi pokładowej),
TWO 09 w klasie piątej (kompetencje załogi maszynowej).
Nietrudno zauważyć że uczeń klasy trzeciej posiada niewielkie umiejętności praktyczne w stosunku do wymogów dyrektywy.
Wnioski:
1. Odnaleźć analogiczne wymogi pomiędzy dyrektywą a podstawą programową n. p. jak w tabeli „Dyrektywa a program”.
2. Zwrócić się do ministra o uznanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023r o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (najlepiej wszystkie szkoły razem).
3. Wdrożyć projektowanie reformy praktyk zawodowych. Zachęcać uczniów szczególnie zainteresowanych pływaniem do odbywania dodatkowych praktyk wakacyjnych. Poszukiwać wśród armatorów krajowych i zagranicznych chętnych do współpracy w odbywaniu praktyk przez uczniów.
4. Wszystkim uczniom piętnastoletnim natychmiast wydawać żeglarskie książeczki pracy.

5. Dążyć, by absolwenci wychodzący ze szkoły posiadali przynajmniej możliwe do uzyskania uprawnienia krajowe:
- patent młodszego stermotorzysty (90 dni praktyki lub 30, gdy posiada patent sternika motorowodnego)
- świadectwo motorzysty (wystarcza posiadanie świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zakresie żeglugi śródlądowej)
Serdecznie pozdrawiam
Henryk Pierchała
Załączam:
1. Tabela. Standardy kompetencji wg. Dyrektywy podzielone przeze mnie na wiedzę i umiejętności (zapewne z błędami).
2. Tabela do opracowania z przykładami. Dyrektywa a program.
3. Wymogi dla niektórych stanowisk według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie wykazu stanowisk na statkach, minimalnego składu załogi statków na śródlądowych drogach wodnych, przeprowadzania egzaminu i sposobu działania komisji egzaminacyjnych.
Henryk Pierchała 

W załącznikach:

1.Dziennik Ustaw – 4242 – Poz. 991 TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

2.USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

3. STANDARDY KOMPETENCJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

 

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies