^Do góry
baner

Posiedzenie Zespołu ds. Żeglugi na Odrze

W dniu 6 grudnia br. miało miejsce spotkanie Zespołu Żeglugi na Odrze przy Wojewodzie Dolnośląskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Bractwa Mokrego Pokładu działającego przy Stowarzyszeniu Absolwentów TŻŚ oraz reprezentanci KGHM z Głogowa.

  Tematy poruszane w ramach spotkania:

 1. Dalsze losy basenu po Stoczni Zacisze.
 2. Centrum logistyczne (port rzeczny) Wrocław czy okolica?
 3. Nowe stałe miejsca dla jednostek muzealnych we Wrocławiu.
 4. Pozostałe:

Spotkanie z prof. Linde z Niemiec (Wyższa Szkoła Techniczna w Berlinie) ws. żeglugi na Odrze

Porozumienie na rzecz Odry z dn. 16 listopada br.

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego o utworzeniu Zespołu ds. Żeglugi na Odrze.

Głos ws. Odry p. Kubec z Czech.

Propozycja ustanowienia roku 2019 Międzynarodowym Rokiem Rzeki Odry.

Propozycja opracowania Encyklopedii rzeki Odry.

Ad.1. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej Jan Pyś przedstawił pierwszy temat spotkania. W celu nakreślenia problemu, zwrócił uwagę na coraz częściej występujące sytuacje dot. akwenów wodnych niegdyś wykorzystywanych do celów żeglugowych, polegające na zmianie ich przeznaczenia i sprzedaży/dzierżawie ziem przyległych do akwenu, jak również ziem na których znajdują się te akweny podmiotom prywatnym. Co za tym idzie – we Wrocławiu zaczyna brakować miejsc przeznaczonych dla żeglugi. Jako przykład takich akwenów podał Osobowice I i jeziora Bajkał, które obecnie są wykorzystywane w celach rekreacyjnych. 

Nawiązując do tematu spotkania, Dyrektor przypomniał obecnym, że kiedyś przy akwenie Zacisze istniała jedna z większych, na tamte czasy, stocznia odrzańska. Jednak obecnie teren ten najprawdopodobniej zostanie/został sprzedany deweloperowi. Nie wiadomo jeszcze co stanie się z akwenem Zacisze. Najprawdopodobniej zostanie on zasypany w celu wybudowania w tym miejscu budynków mieszkalnych. Tym samym Dyrektor zwrócił się do obecnych z prośbą o wspólne zastanowienie się w jaki sposób można odzyskać ten akwen i tym samym zapobiec jego likwidacji. Czy zdaniem obecnych UŻŚ, jako główny zainteresowany tym akwenem, powinien się zwrócić do firmy OT Logistic, jako najprawdopodobniej obecnego jeszcze właściciela tych terenów czy też do urzędu miasta, w celu zapobieżenia likwidacji tego akwenu? Dyrektor przypomniał również, że zgodnie z obecnie mającą miejsce reformą gospodarki wodnej, w wyniku nowo otrzymanych kompetencji, urzędy żeglugi będą zajmować się zarówno utrzymaniem dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, jak również ich modernizacją (Odra jest zaliczana do tego rodzaju dróg wodnych). Tym samym konieczne jest pozyskanie akwenu, który będzie mógł zostać przeznaczony jako postojowisko dla jednostek pływających wykorzystywanych w celu realizacji nowych w/w zadań. Zdaniem Dyrektora teren byłego portu Zacisze byłby odpowiednim dla nich miejscem. Zwrócił się również do reprezentantów Koła Bractwo Mokrego Pokładu o wyrażenie swojej opinii i wsparcie działań dot. terenu portu Zacisze (przede wszystkim akwenu).

 Jako propozycję rozwiązania tego problemu jeden z przedstawicieli Bractwa zaproponował wykonanie ewidencji gruntów, zarówno samego akwenu, jak również terenów do niego przyległych. Tym samym uzyska się informacje, kto jest ich właścicielem i do kogo należy się zwracać w celu wyjaśnienia tejże sytuacji. Tym samym zwrócono uwagę na konieczność uszanowania prawa własności. Propozycja ta została poparta przez pozostałych uczestników spotkania.

 W toku rozmów zwrócono również uwagę na brak zapisów dot. akwenu Zacisze w Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. P. Misiak – koordynator ds rzek przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia, zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia konkretnych zmian w studium, tak aby nie wykluczyć możliwości gospodarczego (pod względem śródlądowego transportu wodnego) wykorzystania tego terenu, a przynajmniej tak, aby możliwa działalność, jaka mogłaby być prowadzona na tym terenie, związana była z żeglugą śródlądową. Głos zabrał również p. Maryński – członek Rady Miejskiej Wroclawia, który przypomniał zebranym, że działania Zespołu powinny mieć na celu wskazanie jak można zwiększyć dostępność, nie tylko terenu portu Zacisze, ale również pozostałych akwenów, do celów transportu wodnego. Zwrócono również uwagę na konieczność poinformowania instytucji wydających decyzje administracyjne dot. zagospodarowania terenów przyległych do akwenów wodnych, które w przyszłości mogą być ponownie wykorzystywane w celach żeglugowych, o planowaniu w przyszłości wprowadzenia zmian w studium i planach miejscowych obejmujących te tereny. W trakcie dyskusji przypomniano również, że port Zacisze posiada unikatowy, na skalę europejską, suchy dok, co również przemawia za tym, aby nie likwidować akwenu Zacisze i nie przekazywać terenu portu podmiotom prywatnym.

 Rekomendacja Zespołu:

   • Zespół Żeglugi na Odrze Wojewody Dolnośląskiego dostrzega zmniejszającą się w granicach m. Wrocławia liczbę potencjalnych miejsc na cele transportu rzecznego. Wcześniejsze akweny i terenu przywodne przeznaczone na ten cel zostały sprzedane, np. port Popowice lub wydzierżawione Osobowice I i II. W związku z powyższym Zespół jest przeciwny wykorzystaniu akwenu Zacisze w innych celach niż żeglugowe. Zespół wskazuje, że akwen mógłby być wykorzystany jako miejsce postoju sprzętu pływającego administracji drogi wodnej.

   • Aby zapobiec dalszym negatywnym dla transportu rzecznego skutkom zmiany przeznaczenia akwenów należy dokonać ewidencji akwenów niegdyś wykorzystywanych przez transport wodny i terenów do nich przyległych.

   • Należy o tym stanowisku poinformować gminę Wrocław i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej/Wody Polskie we Wrocławiu, tak aby zablokować wydawanie decyzji dot. terenów przyległych do tego akwenu dopuszczających do realizacji działań nie związanych z żeglugą śródlądową.

 1. Ad.2.

  Centrum logistyczne (port rzeczny) Wrocław czy okolica?

  Kolejny temat spotkania został rozpoczęty poprzez przypomnienie przez Dyrektora UŻŚ o podpisanej przez Polskę Umowie AGN zgodnie z którą w Polsce mają powstać (tylko na rz. Odrze) 4 multimodalne porty rzeczne – w tym jeden we Wrocławiu. Tym samym konieczne jest określenie miejsca dla takiego portu na mapie Wrocławia. Z uwagi na konieczność zapewnienia dostępu do tego portu nie tylko dla transportu wodnego, ale również kołowego i szynowego, znalezienie takiego miejsca stanowi problem. Jako propozycję takiego portu podaje się planowany port w Czernicy powyżej Wrocławia. Jednak, z uwagi na jego lokalizację (nie jest on we Wrocławiu) tym samym nie spełnia on kryterium określone w Konwencji AGN. Swoje zdanie przedstawił również p. Maryński, który poza lokalizacją, jako jego wady zalicza się również ograniczoną przepustowość dróg dojazdowych do niego. Tym samym port ten nie jest w stanie w przyszłości stać się portem multimodalnym. Przypomniano równie, że port w Czernicy nie stanowi alternatywy dla portu we Wrocławiu. Dlatego też, konieczne jest znalezienie odpowiedniego miejsca, do utworzenia portu, we Wrocławiu. Jako propozycję rozwiązania problemu podano rozważenie wykonania studium wykonalności dla utworzenia multimodalnego portu we Wrocławiu, w którym zostałyby określone potencjalne miejsca dla takiego portu, jak również możliwą jego wielkość i przepustowość. Opracowanie to stanowiłoby podstawę do dalszych, zdecydowanych działań. P. Maryński poinformował również zebranych, że podjął już działania dot. portu we Wrocławiu – zgłosił poprawkę do budżetu miasta na rok 2018. Będzie ona omawiana 21 grudnia br. na sesji Rady Miejskiej. W nawiązaniu do tematu spotkania, p. Przybyszewska – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła prezentację obrazującą sposób tworzenia portu multimodalnego w Paryżu, co zobrazowało działania konieczne do podjęcia w sytuacji tworzenia tego rodzaju portu we Wrocławiu.

  Rekomendacja Zespołu:

   • Zespół Żeglugi na Odrze Wojewody Dolnośląskiego podkreśla, że zgodnie z Umową AGN port multimodalny powinien powstać we Wrocławiu, gdyż port wrocławski jest wprost w niej wskazany w tym zakresie Zespół powinien podjąć stosowne Stanowisko.

    (Załącznik Stanowisko Zespołu ds. Żeglugi na Odrze w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej Wojewody Dolnośląskiego dot. centrum logistycznego we Wrocławiu)

   • W związku z powyższym Zespół uważa, że należy niezwłocznie rozpocząć procedurę poszukiwania lokalizacji przyszłego centrum logistycznego, które będzie mogło prowadzić przeładunki z rzeki Odry. W tym celu należy m.in. poinformować władze m. Wrocławia o konieczności uwzględnienia takiej lokalizacji w dokumentach planistycznych. Dodatkowo należy wskazać problematykę administracji drogi wodnej i uzyskać odpowiednią opinię.

   • Zespół z zadowoleniem przyjmuje fakt zgłoszenia przez pana Radnego Maryńskiego poprawki do budżetu miasta na przyszły rok zabezpieczającej środki ws. sporządzenia projektu, którego celem będzie ustalenie lokalizacji i funkcji przyszłego rzecznego centrum logistycznego we Wrocławiu a w perspektywie opracowanie odpowiedniej dokumentacji tego Centrum.

   • Odnosząc się do innych potencjalnych lokalizacji w pobliżu Wrocławiu lub w innych miejscach Odry Zespół uważa, że porty rzeczne powinny powstawać na skrzyżowaniach szlaków komunikacyjnych różnych środków transportu. Oprócz w/w infrastruktury żeglugowej port, nabrzeża, przeładownie powinny powstawać wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwa bądź samorządy widzą cel (gospodarczy, społeczny) ich budowy.

 1. Ad.3.

  Nowe stałe miejsca postoju i ekspozycji dla jednostek muzealnych we Wrocławiu.

  Omawianie kolejnego punktu spotkania rozpoczął p. Misiak z Urzędu Miejskiego, który przedstawił problem. Poinformował, że we Wrocławiu jest kilka starych jednostek pływających dla których konieczne jest znalezienie miejsca stałego postoju i wyeksponowanie ich tam. Z uwagi, że we Wrocławiu znajdują się również stare budynki, które również mogą zostać odpowiednio wyeksponowane proponuje taką lokalizację postojowiska dla w/w jednostek, aby możliwe było jednoczesne wyeksponowanie zarówno budynków, jak i tych jednostek. Następnie głos zabrał Dyrektor UŻŚ, który zwrócił uwagę, że poza prof. Januszewskim z Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, który już posiada jednostki muzealne również Bractwo Mokrego Pokładu ma się stać właścicielem tego rodzaju statków. Tym samym działania dot. jednostek muzealnych powinny być wspólnie z nim konsultowane/realizowane. Nawiązując do tematu, p. Maryński przypomniał zebranym, że w zeszłym roku (tj. 2016 r.) wniósł propozycję poprawki do budżetu miasta ws. utworzenia Muzeum rzeki Odry, jednak nie została ona przyjęta. W odniesieniu do głównego tematu, proponuje się, aby nowo tworzone muzeum, w ramach którego zostaną wyeksponowane przedmiotowe jednostki, znajdowało się w miejscu łatwo dostępnym dla zwiedzających. Wskazane byłoby też rozpowszechnienie informacji na jego temat w mediach. Jako potencjalne miejsca dla jednostek wskazano port węglowy oraz ujście rzeki Oławy. Do przytoczonych propozycji lokalizacji takiego postojowiska negatywnie odniósł się p. Misiak. W odniesieniu do portu węglowego stwierdził, że w jego opinii, z uwagi na i tak nieliczne szlaki żeglowne na terenie Wrocławia, nie jest wskazane w tak bliskiej odległości od szlaku lokowanie jednostek muzealnych. Natomiast w odniesieniu do ujścia rzeki Oławy poinformował, że akwen ten jest brany pod uwagę przez różne podmioty (m.in. deweloperów), które w chwili obecnej dokonują uzgodnień z odpowiednimi instytucjami. Jako propozycję lokalizacji postojowiska dla jednostek muzealnych i tym samym utworzenia tam ich muzeum wskazał port Miejski. W odpowiedzi na przedstawione stanowisko, głos zabrał p. Maryński, który przypomniał zebranym, że port Miejski jest własnością firmy OT Logistics i tym samym nie jest wiadome czy jej zarząd zgodzi się na umieszczenie na tym terenie jednostek muzealnych. Ponadto poinformował, że pewien czasu temu była propozycja utworzenia w porcie Miejskim przystani pasażerskiej (tym samym nadanie mu również funkcji portu pasażerskiego). Jednak z uwagi na znajdujący się na tym terenie ciężki sprzęt (użytkowany) pomysł ten nie został zrealizowany. Zwrócił również uwagę, że kompleks budynków na terenie portu Miejskiego jest objęty ochroną konserwatorską. Następnie głos zabrał przedstawiciel Władysław Wąsik z Bractwa Mokrego Pokładu, który wyraził zdanie, iż wg niego statek Nadbor na chwilę obecną, z uwagi na mały ruch statków, nadal może cumować w górnym awanporcie śluzy Szczytniki. Pan Wąsik stwierdził także, że dobrym miejscem do ekspozycji zabytkowych jednostek pływających a szczególnie HP NADBOR jest ciąg terenów nad Odrą o znaczeniu historycznym, a szczególnie ujście rzeki Oławy na prawym jej brzegu wraz Portem Węglowym, gdzie w pobliżu znajdują się obiekty zabytkowe jak; wieża ciśnień z jej zabytkową pompą parową, z czym zgodzili się pozostali uczestnicy spotkania. W odniesieniu do szukania miejsca postojowiska dla takich jednostek i związanych z tym problemów, p. Misiak zwrócił uwagę, że najlepszą opcją byłby uwzględnienie takiego miejsca w koncepcji portu multimodalnego we Wrocławiu o którym była mowa w poprzedniej części spotkania. P. Maryński stwierdził, że jako miejsce przejściowe dla jednostek muzealnych należy wyznaczyć port węglowy, natomiast jako docelowe – port Miejski.

  Rekomendacja Zespołu:

  • Należy poszukiwać miejsca stałego postoju dla muzealnych jednostek pływających. Jako przykład takich miejsc podaje się port węglowy, ujście rzeki Oławy i port Miejski.

 2. Pozostałe:

  1. Spotkanie z prof. Linde z Niemiec (Wyższa Szkoła Techniczna w Berlinie) ws. żeglugi na Odrze

   Dyrektor UŻŚ poinformował zebranych, że otrzymał od prof. Linde z Niemiec propozycję spotkania ws.

   żeglugi na Odrze. Ponadto jako potencjalnych gości tego spotkania, Dyrektor proponuje:

   • p. Kostecki (Politechnika Wrocławska),

   • p. Sobota (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

   • p. Rędowicz (Politechnika Wrocławska),

   • p. Skupień (Politechnika Wrocławska),

   • p. Śpitalniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

   • p. Wiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

   • p. Dudek (Wyższa Szkoła Bankowa), ü p. Lubienicki (Stocznia Malbo), ü p. Bąk (Navicentrum).

    Termin spotkania, po konsultacji z uczestnikami spotkania, ustalono na 25 stycznia 2018 r. na godz. 14.00.

  2. Porozumienie na rzecz Odry z dn. 16 listopada br.

   Dyrektor UŻŚ poinformował zebranych, że 16 listopada br., w ramach konferencji zorganizowanej w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej, zostało podpisane Międzynarodowe porozumienie na rzecz Odry poprzez podpisanie którego wyrażono wolę porozumienia się na poziomie regionalnym, w sprawie rzek regionu Europy Środkowej, a w szczególności rzeki Odry. Poinformował, że w sytuacji gdyby ktoś z obecnych chciał jeszcze wyrazić swoje poparcie powinien zgłosić to poprzez stronę internetową UŻŚ we Wrocławiu.

  3. Głos ws. Odry z Czech (p. Kubec).

   Dyrektor UŻŚ poinformował zebranych, że w najbliższym czasie otrzyma od p. Kubec z Czech (emerytowany ekspert Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ) propozycję dot. przyszłego rozwoju transportu rzecznego na Odrze i jego potencjalnych skutków dla Czech i Niemiec. Opinia ta zostanie zaprezentowana na jednym z kolejnych spotkań Zespołu.

  4. Propozycja ustanowienia roku 2019 Międzynarodowym Rokiem Rzeki Odry.

   Dyrektor UŻŚ poinformował, że został stworzony projekt uchwały ws. ustanowienia roku 2019 Międzynarodowym Rokiem Rzeki Odry. Tym samy prosi zebranych o zastanowienie się w jaki sposób i w jakim zakresie Zespół mógłby się włączyć w jego obchody. Informuję, że Marszałkowie Województw Nadodrzańskich zdecydowali o ogłoszeniu roku 2018 Samorządowym Rokiem Rzeki Odry, którego obchody będą stanowiły wstęp do obchodów międzynarodowych. 

  5. Propozycja opracowania Encyklopedii rzeki Odry.

   P. Przybyszewska poinformowała zebranych o propozycji spółdzielni socjalnej z Płocka dot.

   opracowania Encyklopedii rzek Polski. Jedną z części tego opracowania miałaby być Encyklopedia rzeki Odry. Z uwagi na swoje wcześniejsze doświadczenia związane z opracowywaniem tego rodzaju dokumentu wyraziła swoje negatywne stanowisko w stosunku do tej propozycji. Po przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, że przedstawiciele spółdzielni zostaną zaproszeni na spotkanie w celu omówienia szczegółów propozycji.

   Na tym notatkę zakończono.

   Sporządzili: Ewa Juszczyk

   Stanowisko Zespołu ds. Żeglugi na Odrze w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej Wojewody Dolnośląskiego dot. centrum logistycznego we Wrocławiu

   W nawiązaniu do spotkania Zespołu ds. Żeglugi na Odrze, które odbyło się dnia 6 grudnia br. w godz. 14.00-16.00 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Zespół ds. ŻnO przyjmuje poniższe stanowisko dot. Portu rzecznego (centrum logistycznego z przeładunkiem z Odrzańskiej Drogi Wodnej we Wrocławiu).

   Zespół uważa, że należy niezwłoczne rozpocząć procedury poszukiwania lokalizacji przyszłego centrum logistycznego, w którym możliwe będzie prowadzenie przeładunków z rzeki Odry, w granicach Wrocławia. W tym celu należy poinformować władze miasta Wrocławia o konieczności uwzględnienia takiej lokalizacji w m.in. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   Konieczność istnienia takiego portu rzecznego (centrum logistycznego) wynika wprost z przyjętego przez Polskę Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. umowa AGN. W umowie tej Wrocław (km 250 rz. Odry) wskazany jest jako miejsce takiego portu.

   Wzdłuż rz. Odry przebiegają korytarze transportowe w tym korytarz Bałty-Adriatyk. Korytarze te powinny był intermodalne, to znaczy. łączyć sobą co najmniej 3 rodzaje transportu tj. transport kołowy, szynowy i wodny. Innym ważnym formalnym warunkiem jest zapis wynikający z Konwencji Morskiej, który gwarantuje takim państwom jak Czechy swobodny dostęp do morza. Drogą, która powinna połączyć Czechy z Morzem Bałtyckim jest Odrzańska Droga Wodna. Z uwagi, iż Wrocław jest jednym z większych ośrodków przemysłowych w kraju, wiele miejscowych firm prowadzi międzynarodową wymianę handlową, sprawne prowadzenie której wymaga dobrej komunikacji miejscowych podmiotów gospodarczych z portem morskim w Szczecinie.

    W związku z powyższym Zespół rekomenduje niezwłoczne rozpoczęcie procedury poszukiwania lokalizacji przyszłego centrum logistycznego w którym możliwe będzie prowadzenie przeładunków z rzeki Odry, w granicach Wrocławia. W tym celu należy m.in. poinformować władze m. Wrocławia o konieczności uwzględnienia takiej lokalizacji w dokumentach planistycznych.

 

 

Wyszukiwarka

Copyright © 2013. Mateusz Haglauer Rights Reserved.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Polityka cookies